Privacyverklaring SeniorensociŽteit Dín Elshof.

Stichting Dín Elshof wil conform de door de Privacywet daaraan gestelde eisen omgaan met persoonsgegevens. De Stichting zal zo zorgvuldig als mogelijk omgaan met de bij de Stichting bekend zijnde gegevens van hun bestuursleden, vrijwilligers en gasten.

 

Welke persoonsgegevens zijn bij ons bekend en wat doen we ermee?  

         De gegevens van alle vrijwilligers zoals naam, adres, geboortedatum worden alleen gebruikt voor het jaarlijks versturen van verjaardagskaarten en persoonlijke informatie.

         De datum van indiensttreding wordt alleen gebruikt voor het bepalen van aantal jaren dat iemand vrijwilliger is in verband met mogelijke huldigingen.

         Het emailadres wordt gebruikt voor het versturen van interne informatie aan  de betreffende personen.

         Persoonsgegevens van zowel bestuursleden, vrijwilligers als gasten worden per definitie nooit doorgegeven aan derden voor reclame- of handelsdoeleinden.

         Noodzakelijk persoonlijke gegevens worden aan derden verstrekt als dat wettelijk of via andere overheden wordt voorgeschreven.

         In bijzondere gevallen worden de genoemde persoonsgegevens alleen aan derden verstrekt na aparte toestemming van de betrokken persoon om dit te mogen doen.
 Daartoe zal eerst toestemming aan de persoon zelf voor worden gevraagd   voordat tot verstrekken van die gegevens wordt overgegaan.
 Het aanvragen van die toestemming en het al dan niet verlenen van toestemming zal worden vastgelegd in een daartoe bij te houden document.

         De opgeslagen persoonlijke gegevens worden eveneens bewaard d.m.v. een back-up.

         Papieren documenten waarop de persoonlijke gegevens staan worden (voor noodgevallen) opgeslagen in een kast in de bestuurskamer.

         Alle persoonsgegeven worden na het stoppen als vrijwilliger door opzegging of na overlijden, vernietigd.

 

Wie mag er gebruikmaken van de persoonsgegevens?

         Door het bestuur van de Stichting is een protocol opgesteld waarin wordt aangegeven wie welke gegevens mag gebruiken en waarvoor. Dit protocol is door alle bestuursleden voor akkoord ondertekend.

         De daarmee gemachtigde  personen zijn allemaal bekend met de werking van de AVG en de te nemen zorgvuldigheidsmaatregelen.

         De persoonlijke gegevens zijn digitaal opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

         De persoonlijke gegevens worden verwerkt op computers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Alle betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

Datzelfde geldt voor geplaatste fotoís van activiteiten van Stichting Dín Elshof of van activiteiten gehouden in Dín Elshof die op de site van Dín Elshof (www.denelshof.nl) zijn gepubliceerd. 

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u indienen bij het secretariaat van Dín Elshof (secretaris@denelshof.nl).

Deze zal er voor zorgen dat zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, op uw verzoek wordt gereageerd.